предварително зареждане

Политика за Поверителност

Въведение

Настоящата Политика за поверителност на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Слатина, ул. Голаш 3, ет. 3, ап. 7, вписана в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 205148318, има за цел да Ви информира какви лични данни се обработват във връзка с дейността на дружеството, защо и как се обработват, кога е необходимо да бъдат разкрити на трети лица. Също така предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработката на лични данни от SIN CARS INDUSTRY АД, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Определения

1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или една или повече характеристики, специфични за естествените, физиологични, генетични, психични, интелектуална, икономическа, културна или социална идентичност на това лице;

2) „обработка“ означава всяка операция или набор от операции, извършени с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или модифициране, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне на данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата на такова обработване са определени от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специфичните критерии за определянето му могат да бъдат определени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

4) „обработващ“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора;

5) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват лични данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получат лични данни в контекста на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или на държавите-членки, не се считат за „получатели“; обработването на такива данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработването;

6) „надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговарящ за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

Видове лични данни, които се обработват

Личните данни, събирани и обработвани от СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД са:

 • Информация за лична идентификация (включително име, ЕГН, лична карта, местоживеене, гражданство, език на комуникация и др.);
 • Финансова информация (банкова сметка и други);
 • Данните, получени при изпълнение на задължения, произтичащи от нормативни актове;
 • Данни, получени при изпълнение на договорни задължения (включително име, адрес, телефон и/или e-mail адрес и др.);
 • данни за крайното използвано електронно комуникационно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

бележки: изброяването е пример

Цел на обработката

Тази политика за поверителност се прилага за този уебсайт www.sincars.co.uk, управляван от SIN CARS INDUSTRY JSC, и урежда поверителността на потребителите, които решат да го използват.

Политиката идентифицира различните области на поверителността на потребителите и очертава задълженията и изискванията на потребителите, уебсайта и собствениците на уебсайтове. В допълнение, начинът, по който този уебсайт обработва, съхранява и защитава потребителски данни и информация, също ще бъде описан подробно в тази политика.

Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД обработва лични данни за следните цели:

 • Уебсайтът

Този уебсайт и неговите собственици прилагат проактивен подход към поверителността на потребителите и гарантират, че са предприети необходимите стъпки за защита на поверителността на потребителите по време на тяхното посещение. Този уебсайт отговаря на изискванията за поверителност на потребителите.

 • Използване на "бисквитки"

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри потребителското изживяване, докато посещавате уебсайта. Където е приложимо, този уебсайт използва система за контрол на бисквитки, която позволява на потребителя да активира или деактивира използването на бисквитки на своя компютър/устройство при първото си посещение на уебсайта.

Този уебсайт използва софтуер за проследяване, за да наблюдава своите посетители, за да разбере по-добре как го използват. Софтуерът ще съхранява бисквитка на твърдия диск на вашия компютър, за да проследява и наблюдава вашето участие и използване на уебсайта, но няма да съхранява или събира лична информация. Можете да прочетете политиката за поверителност на Google тук за повече информация: https://policies.google.com/privacy

 • Контакт и комуникация

Потребителите, които се свързват с този уебсайт и/или неговите собственици, правят това по свое усмотрение и предоставят цялата поискана лична информация на свой собствен риск. Вашата лична информация се пази поверителна и се съхранява на сигурно в съответствие със Закона за защита на личните данни. Полагат се всички усилия, за да се гарантира безопасна и сигурна процедура за електронна поща, но ние съветваме потребителите, които изпращат имейли, да го правят на свой собствен риск.

Този уебсайт и неговите собственици използват всяка събрана информация, за да предоставят допълнителна информация за предлаганите от тях продукти/услуги или да отговорят на всякакви въпроси или запитвания, които може да сте изпратили. Това включва използването на вашите данни, за да се абонирате за всяка програма за електронен бюлетин, която управлява уебсайтът, но само ако това ви е станало ясно и изричното ви разрешение е било дадено при подаване на каквато и да е форма в процеса на изпращане на имейл. Или това, което вие, потребителят, сте закупили преди или сте поискали да купите от компанията, под формата на продукт или услуга, към които е свързан имейл бюлетинът. Това в никакъв случай не е пълен списък с вашите потребителски права по отношение на получаването на маркетингови материали по имейл. Вашите данни не се предават на трети страни.

 • Имейл бюлетин

Този уебсайт управлява програма за електронен бюлетин, използвана за информиране на абонатите за продукти и услуги, предоставяни от този уебсайт. Потребителите могат да се абонират чрез онлайн автоматизиран процес, ако желаят да го направят, но го правят по свое усмотрение.

Абонаментите се приемат в съответствие със Защита на данните. Всички лични данни, свързани с абонаментите, се съхраняват сигурно и в съответствие със Закона за защита на личните данни. Личните данни не се прехвърлят на трети страни или не се споделят с компании/хора извън компанията, която управлява този уебсайт.

Маркетинговите кампании по имейл, публикувани от този уебсайт или неговите собственици, могат да включват инструменти за проследяване в рамките на действителния имейл. Абонатската активност се наблюдава и съхранява в база данни за бъдещ анализ и оценка. Такава наблюдавана дейност може да включва: отваряне на имейли, препращане на имейли, щракване върху връзки в съдържанието на имейла, часове, дати и честота на дейност [това в никакъв случай не е изчерпателен списък].

Тази информация се използва за подобряване на бъдещи имейл кампании и предоставяне на потребителя на по-подходящо съдържание въз основа на тяхната активност. Съгласно Закона за електронната търговия можете да се отпишете по всяко време чрез автоматизирана система.

 • Външни връзки

Въпреки че изглежда, че този уебсайт включва само качествени, сигурни и подходящи външни връзки, потребителите се насърчават да приемат предпазна политика, преди да щракнат върху някоя от външните уеб връзки, споменати на този уебсайт.

Собствениците на този уебсайт не могат да гарантират или проверяват съдържанието на който и да е външно свързан уебсайт, въпреки всичките им усилия. Поради това потребителите трябва да имат предвид, че кликват върху външни връзки на свой собствен риск и този уебсайт и неговите собственици не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети или последици, причинени от посещението на тези външни връзки.

 • Реклами и спонсорирани връзки

Този уебсайт може да съдържа спонсорирани връзки и реклами. Те обикновено се обслужват от нашите рекламни партньори, които може да имат подробни правила за поверителност, пряко свързани с рекламите, които показват.

Кликването върху такива реклами ще ви изпрати до уебсайта на рекламодателя чрез програма за препоръчани препоръки, която може да използва бисквитки и ще проследи броя на рефералите, изпратени от този уебсайт. Това може да включва използването на бисквитки, които от своя страна могат да се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. Поради това потребителите трябва да отбележат, че кликват върху спонсорирани външни връзки на свой собствен риск и този уебсайт и неговите собственици не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети или последици, причинени от посещението на тези външни връзки.

 • Социални медийни платформи

Комуникацията, ангажираността и действията, предприети чрез външни социални медийни платформи, в които участват този уебсайт и неговите собственици, са в съответствие с правилата и условията, както и политиките за поверителност, прилагани с всяка платформа за социални медии.

Потребителите се съветват да използват платформите на социалните медии разумно и да общуват / да се ангажират с тях с дължимата грижа и предпазливост по отношение на собствената си поверителност и лични данни. Този уебсайт и неговите собственици никога няма да искат лична или чувствителна информация чрез платформи за социални медии и насърчават потребителите, които желаят да обсъждат чувствителни подробности, да се свържат с тях чрез основни канали за комуникация като телефон или имейл.

Този уебсайт може да използва бутони за социално споделяне, за да ви помогне да споделяте уеб съдържание директно от уеб страници към въпросната платформа за социални медии. Потребителите се съветват, преди да използват такива бутони за споделяне в социалните мрежи, да направят това по свое усмотрение и имайте предвид, че платформата на социалните медии може да проследява и записва съответно заявката ви за споделяне на уеб страница чрез вашия акаунт в платформата за социални медии.

 • Кратки връзки в социалните мрежи

Този уебсайт и неговите собственици могат да споделят уеб връзки към подходящи уеб страници чрез своите акаунти в платформата за социални медии. По подразбиране някои платформи за социални медии съкращават дългите URL адреси [уеб адреси]. Потребителите се съветват да бъдат внимателни и да преценяват внимателно, преди да щракнат върху съкратени URL адреси, публикувани в платформите на социалните медии от този уебсайт и неговите собственици. Въпреки всичките ни усилия да гарантираме, че се публикуват само истински URL адреси, много платформи за социални медии са податливи на спам и хакване и следователно този уебсайт и неговите собственици не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети или последици, причинени от посещението на съкратени връзки.

Обработката на лични данни не надвишава срока, необходим за постигане на законните цели.

СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД се задължава да не предоставя Вашите лични данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на договорни задължения към Вас.

Ще споделяме лична информация с други само когато имаме законно право да го направим. Когато споделяме лични данни с други, това се основава на договорни споразумения и механизми за сигурност за защита на данните и спазване на нашите стандарти за защита на данните и изисквания за поверителност и сигурност.

Вашите лични данни се предоставят и на трети страни в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защита на личните данни;
 • По искане на компетентни органи, в съответствие с действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.

Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че осигуряват адекватно ниво на защита на Вашите лични данни, включително чуждестранни компании, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. В случай на дружества, разположени извън ЕС и ЕИП, за всеки отделен случай, съответната компания гарантира, че осигурява адекватно ниво на защита на личните данни в съответствие с изискванията на европейското законодателство.

Период на съхранение на лични данни

SIN CARS INDUSTRY АД ще съхранява лични данни за срока, определен в действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани, като срокът е не по-дълъг от 10 (десет) години. Когато личните данни, които се събират, вече не са необходими за посочените цели, СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД ги изтрива или унищожава по друг надежден начин.

Права на субектите на данни

– право на достъп до данни и информация за целите на обработването;

– право на оттегляне на съгласието за обработка на лични данни;

– право на корекция на лични данни;

– право на изтриване на лични данни;

– право на ограничаване на обработването на лични данни;

– право на преносимост на лични данни;

– право на възражение срещу обработването;

– право на обжалване пред надзорен орган за защита на личните данни.

Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните, СИН КАРС ИНДУСТРИ АД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики на международните стандарти.

Актуализации на правилата

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна или допълвана поради промени в приложимото законодателство, по инициатива на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД или компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни). За всички промени в тази Политика за поверителност, ние декларираме, че ще ви уведомим, като изпратим на вашия имейл адрес. Това ще ви даде възможност да спрете да използвате някои или всички услуги и/или да упражните правата си, някои от които са изрично посочени по-горе. В допълнение, ние ще предприемем всички възможни мерки за информиране в случай на промени по отношение на защитата на личните данни чрез поставяне на съобщения в офисите и на уеб порталите на SIN CARS INDUSTRY.

Контакти

Можете да се свържете със СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни чрез:

– Адрес на управление: гр. София 1000, кв. Слатина, ул. Голаш 3, ет. 3, ап.

– адрес за кореспонденция: Русе, бул. Трети март 56 – Завод BLUE CARS

– тел. 0700 90 071; +359 (0) 82/82 55 55

- електронна поща: [имейл защитен], [имейл защитен]

– ДДС: BG 205148318