предварително зареждане

Политика за качество

Политиката за качество на фирма “SIN CARS INDUSTRY” АД, гр. Русе, е насочена към разработване и внедряване, поддържане и усъвършенстване на дейности, водещи до непрекъснато усъвършенстване на системата за управление във всичките й аспекти, като същевременно се гарантира високо постоянно качество на предлаганите продукти. и услуги, отговарящи на изискванията на клиента и нормативните изисквания.

За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, компанията е изградила, внедрила и поддържала система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 с обхват „Производство на леки и лекотоварни автомобили (категория M1 и N1) и резервни части за тях”.

Политиката за качество подлежи на периодичен преглед и актуализация, за да се запази нейната адекватност и пригодност за дейността на компанията.

Ръководството на компанията се ангажира с дейностите, извършвани при прилагането на нейната Политика за качество, да спазва законовите и нормативните изисквания, да отговаря на изискванията на клиента и външните заинтересовани страни и непрекъснато да подобрява ефективността на системата.

Ръководството на фирмата се стреми да:

– непрекъснато следи и анализира вътрешните и външните обстоятелства, които влияят на бизнеса;

– да заеме силна позиция на вътрешния и международния пазар, при изпълнението на предоставяните продукти и услуги надеждно и компетентно, при спазване на техническите и договорните изисквания, в договорените срокове и в подходяща форма;

– непрекъснато удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите по отношение на качеството на предлаганите продукти и услуги;

– поддържа ефективен механизъм за проучване на пазара и намиране на нови клиенти;

– ефективно комуникира и поддържа обратна връзка с клиенти, доставчици и съответните законодателни и изпълнителни органи, за да анализира, оценява, непрекъснато подобрява и поддържа работеща и ефективна система за управление на качеството;

– извършване на навременни и адекватни коригиращи мерки с цел избягване на рискове и използване на идентифицираните възможности:

– непрекъснато подобряване на техническата база и инфраструктурата с цел подобряване на условията на труд;

– създават и поддържат добра работна атмосфера, изразяваща се във взаимно доверие и уважение към съвместните усилия, като се спазват изискванията за сигурност на използваната информация, безопасност на труда и опазване на околната среда;

– Ръководството на фирма „SIN CARS INDUSTRY” АД, гр. Русе, отговаря за разпространението, разясняването и прилагането на Политиката за качество, както и за предприемането на всички необходими мерки за постигане на пълна ангажираност на служителите във фирмата, нейното прилагане и реализиране. на поставените цели в определените срокове.

          град Русе изпълнителен директор:

          Дата: 01.10.2021 (Росен Даскалов)