preloader

Privacy Policy

Introductie

Dit privacybeleid van SIN CARS INDUSTRY JSC met maatschappelijke zetel en adres van de directie: Sofia 1000, district Slatina, 3 Golash Str., 3e verdieping, apt. 7, ingeschreven in het handelsregister dat wordt bijgehouden door het registratiebureau met UIC 205148318, heeft tot doel u te informeren welke persoonlijke gegevens worden verwerkt in verband met de activiteiten van het bedrijf, waarom en hoe deze worden verwerkt, wanneer het nodig is om aan derden bekend te maken. Het geeft ook informatie over de rechten die gebruikers hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens door SIN CARS INDUSTRY JSC, volgens Verordening (EU) 2016/679 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Definities

1) "persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door een identificator zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identifier of een of meer kenmerken die specifiek zijn voor de natuurlijke, fysiologische, genetische, mentale, intellectuele, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon;

2) "verwerking": elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd met persoonlijke gegevens of een reeks persoonlijke gegevens met automatische of andere middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door middel van doorzending, verspreiding of anderszins toegankelijk maken van de gegevens, schikken of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen;

3) "verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of enig ander orgaan die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van een lidstaat, kunnen de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria om deze te bepalen in het recht van de Unie of in het recht van een lidstaat worden vastgelegd;

4) "verwerker": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of enig ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke;

5) "ontvanger": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of enig ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek in overeenstemming met het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als "ontvangers" beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door die overheidsinstanties voldoet aan de toepasselijke regels voor gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking;

6) "toezichthoudende autoriteit": een door een lidstaat opgerichte onafhankelijke overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van Verordening (EU) 2016/679.

Soorten persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens die door SIN CARS INDUSTRY JSC worden verzameld en verwerkt zijn:

 • Informatie voor persoonlijke identificatie (inclusief naam, pincode, ID-nummer, woonplaats, staatsburgerschap, communicatietaal, enz.);
 • Financiële informatie (bankrekening en andere);
 • De gegevens verkregen bij de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit regelgeving;
 • Gegevens verkregen ter uitvoering van contractuele verplichtingen (o.a. naam, adres, telefoon- en/of e-mailadres, etc.);
 • gegevens over het uiteindelijk gebruikte elektronische communicatieapparaat, het type apparaat, het gebruikte besturingssysteem, IP-adres, locatie;

nota: de opsomming is een voorbeeld

Doel van de verwerking

Dit privacybeleid is van toepassing op deze website www.sincars.co.uk, beheerd door SIN CARS INDUSTRY JSC, en regelt de privacy van gebruikers die ervoor kiezen om het te gebruiken.

Het beleid identificeert de verschillende gebieden van gebruikersprivacy en schetst de verplichtingen en vereisten van gebruikers, de website en website-eigenaren. Daarnaast wordt de manier waarop deze website gebruikersgegevens en informatie verwerkt, opslaat en beschermt ook in detail beschreven in dit beleid.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 en de Wet bescherming persoonsgegevens. SIN CARS INDUSTRY JSC verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De website

Deze website en zijn eigenaren gaan proactief om met de privacy van gebruikers en zorgen ervoor dat de nodige stappen worden genomen om de privacy van gebruikers tijdens hun bezoek te beschermen. Deze website voldoet aan de eisen voor de privacy van gebruikers.

 • Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring tijdens het bezoek aan de website te verbeteren. Waar van toepassing maakt deze website gebruik van een cookiecontrolesysteem waarmee de gebruiker bij het eerste bezoek aan de website het gebruik van cookies op zijn computer/apparaat kan in- of uitschakelen.

Deze website gebruikt trackingsoftware om bezoekers te volgen om beter te begrijpen hoe ze de website gebruiken. De software slaat een cookie op de harde schijf van uw computer op om uw deelname aan en gebruik van de website te volgen en te controleren, maar zal geen persoonlijke informatie opslaan of verzamelen. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy

 • Contact en communicatie

Gebruikers die verbinding maken met deze website en/of de eigenaren doen dit naar eigen goeddunken en verstrekken alle gevraagde persoonlijke informatie op eigen risico. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er wordt alles aan gedaan om een ​​veilige en beveiligde e-mailprocedure te garanderen, maar we raden gebruikers die e-mails verzenden aan om dit op eigen risico te doen.

Deze website en de eigenaren gebruiken alle verzamelde informatie om aanvullende informatie te verstrekken over de producten/diensten die zij aanbieden of om eventuele vragen of verzoeken die u heeft ingediend te beantwoorden. Dit omvat het gebruik van uw gegevens om u te abonneren op elk e-nieuwsbriefprogramma dat de website beheert, maar alleen als dit voor u duidelijk is geworden en uw uitdrukkelijke toestemming is gegeven bij het indienen van een formulier tijdens het verzenden van een e-mail. Of wat u, de gebruiker, eerder heeft gekocht van of heeft gevraagd te kopen van het bedrijf, in de vorm van een product of dienst, waaraan de e-mailnieuwsbrief is gekoppeld. Dit is geenszins een volledige lijst van uw gebruikersrechten met betrekking tot het ontvangen van marketingmateriaal per e-mail. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 • Email nieuwsbrief

Deze website beheert een e-nieuwsbriefprogramma dat wordt gebruikt om abonnees te informeren over producten en diensten die door deze website worden aangeboden. Gebruikers kunnen zich desgewenst via een online geautomatiseerd proces abonneren, maar doen dit naar eigen goeddunken.

Abonnementen worden genomen in overeenstemming met Gegevensbescherming. Alle persoonsgegevens met betrekking tot abonnementen worden veilig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden of gedeeld met bedrijven/personen buiten het bedrijf dat deze website beheert.

E-mailmarketingcampagnes die door deze website of de eigenaren ervan worden gepubliceerd, kunnen trackingtools in de eigenlijke e-mail bevatten. De activiteit van abonnees wordt gecontroleerd en opgeslagen in een database voor toekomstige analyse en evaluatie. Dergelijke gecontroleerde activiteit kan zijn: e-mails openen, e-mails doorsturen, klikken op links in de inhoud van de e-mail, uren, datums en frequentie van activiteit [dit is geenszins een volledige lijst].

Deze informatie wordt gebruikt om toekomstige e-mailcampagnes te verbeteren en de gebruiker relevantere inhoud te bieden op basis van zijn activiteit. In overeenstemming met de Wet op de elektronische handel kunt u zich op elk moment afmelden via een geautomatiseerd systeem.

 • Externe links

Hoewel deze website alleen kwalitatieve, veilige en geschikte externe links lijkt te bevatten, worden gebruikers aangemoedigd om een ​​voorzorgsbeleid te voeren voordat ze op een van de externe weblinks klikken die op deze website worden vermeld.

De eigenaren van deze website kunnen ondanks hun inspanningen de inhoud van een extern gelinkte website niet garanderen of verifiëren. Gebruikers dienen er daarom rekening mee te houden dat ze op eigen risico op externe links klikken en dat deze website en zijn eigenaren niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of gevolgen veroorzaakt door het bezoeken van deze externe links.

 • Advertenties en gesponsorde links

Deze website kan gesponsorde links en advertenties bevatten. Ze worden meestal aangeboden door onze advertentiepartners, die mogelijk een gedetailleerd privacybeleid hebben dat rechtstreeks verband houdt met de advertenties die ze weergeven.

Als u op dergelijke advertenties klikt, wordt u naar de website van de adverteerder gestuurd via een verwijzingsprogramma dat cookies kan gebruiken en wordt het aantal verwijzingen dat door die website is verzonden, bijgehouden. Dit kan het gebruik van cookies omvatten, die op hun beurt op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen. Gebruikers dienen er daarom rekening mee te houden dat ze op eigen risico op gesponsorde externe links klikken en dat deze website en zijn eigenaren niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of gevolgen veroorzaakt door het bezoeken van deze externe links.

 • Social media-platforms

De communicatie, betrokkenheid en acties die worden ondernomen via externe sociale-mediaplatforms waaraan deze website en zijn eigenaren deelnemen, zijn in overeenstemming met de algemene voorwaarden, evenals het privacybeleid dat met elk sociale-mediaplatform wordt nagestreefd.

Gebruikers wordt geadviseerd om verstandig om te gaan met sociale media-platforms en om met de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid met hen te communiceren / omgaan met betrekking tot hun eigen privacy en persoonlijke gegevens. Deze website en zijn eigenaren zullen nooit om persoonlijke of gevoelige informatie vragen via sociale-mediaplatforms en gebruikers die gevoelige details willen bespreken, aanmoedigen om contact met hen op te nemen via primaire communicatiekanalen zoals telefoon of e-mail.

Deze website kan knoppen voor het delen van sociale media gebruiken om u te helpen webinhoud rechtstreeks van webpagina's te delen met het betreffende sociale-mediaplatform. Gebruikers worden geadviseerd om dit naar eigen goeddunken te doen voordat ze dergelijke knoppen voor het delen van sociale media gebruiken. Houd er rekening mee dat het sociale-mediaplatform uw verzoek om webpagina's te delen dienovereenkomstig kan volgen en opslaan via uw account op het sociale-mediaplatform.

 • Korte links op sociale media

Deze website en de eigenaren kunnen weblinks naar relevante webpagina's delen via hun sociale-mediaplatformaccounts. Standaard verkorten sommige sociale-mediaplatforms lange URL's [webadressen]. Gebruikers wordt geadviseerd voorzichtig te zijn en zorgvuldig te oordelen voordat ze klikken op verkorte URL's die door deze website en de eigenaren op sociale mediaplatforms zijn gepubliceerd. Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat alleen echte URL's worden gepubliceerd, zijn veel sociale-mediaplatforms gevoelig voor spam en hacking, en daarom kunnen deze website en zijn eigenaren niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of gevolgen veroorzaakt door het bezoeken van verkorte links.

De verwerking van persoonsgegevens overschrijdt niet de termijn die nodig is om de legitieme doelen te bereiken.

SIN CARS INDUSTRY JSC verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden te verstrekken, behalve wanneer dit nodig is om contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

We zullen persoonlijke informatie alleen met anderen delen als we een wettelijk recht hebben om dit te doen. Wanneer we persoonlijke gegevens met anderen delen, is dit gebaseerd op contractuele overeenkomsten en beveiligingsmechanismen om gegevens te beschermen en te voldoen aan onze normen voor gegevensbescherming en privacy- en beveiligingsvereisten.

Uw persoonsgegevens worden ook in de volgende gevallen aan derden verstrekt:

 • Op verzoek van de natuurlijke persoon die de gegevens heeft verstrekt, een onderwerp van bescherming van persoonsgegevens;
 • Op verzoek van bevoegde autoriteiten, in overeenstemming met de huidige wetgeving van de Republiek Bulgarije en de Europese Unie.

In alle bovengenoemde gevallen hebben de personen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, verklaard dat zij een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens bieden, ook buitenlandse bedrijven die binnen de EU en de EER zijn gevestigd. In het geval van bedrijven die buiten de EU en de EER zijn gevestigd, zorgt het betrokken bedrijf per geval voor een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten van de Europese wetgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

SIN CARS INDUSTRY JSC bewaart persoonsgegevens gedurende de in de huidige wetgeving gespecificeerde periode, afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn verzameld, en de periode is niet langer dan 10 (tien) jaar. Wanneer de verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, verwijdert SIN CARS INDUSTRY JSC deze of vernietigt ze op een andere betrouwbare manier.

Rechten van betrokkenen

– recht op toegang tot gegevens en informatie voor doeleinden van verwerking;

– het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;

– recht op correctie van persoonsgegevens;

– recht op verwijdering van persoonsgegevens;

– recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;

– recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;

– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

– recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

Beschermen van persoonsgegevens

Om een ​​adequate gegevensbescherming te garanderen, past SIN CARS INDUSTRY AD alle noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen toe zoals voorzien in Verordening (EU) 2016/679 en de Wet bescherming persoonsgegevens, evenals de beste praktijken van internationale normen.

Beleidsupdates

Dit privacybeleid kan op initiatief van SIN CARS INDUSTRY JSC of een bevoegde autoriteit (bijvoorbeeld de Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens) worden gewijzigd of aangevuld als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Voor alle wijzigingen in dit privacybeleid verklaren wij dat wij u hiervan op de hoogte zullen stellen door een naar uw e-mailadres te sturen. Dit geeft u de mogelijkheid om te stoppen met het gebruik van sommige of alle diensten en/of om uw rechten uit te oefenen, waarvan sommige hierboven uitdrukkelijk zijn vermeld. Daarnaast zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om te informeren bij wijzigingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens door berichten te plaatsen in de kantoren en op de webportalen van SIN CARS INDUSTRY.

Kontakte

U kunt contact opnemen met SIN CARS INDUSTRY JSC over alle kwesties met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens via:

– Adres van de directie: Sofia 1000, district Slatina, 3 Golash Str., 3e verdieping, appartement 7

– adres voor correspondentie: Ruse, 56 Treti mart Blvd. – BLAUWE CARS-fabriek

– telefoon 0700 90 071; +359 (0) 82/82 55 55

– e-mailadres: [e-mail beveiligd], [e-mail beveiligd]

– BTW: BG 205148318